Privatumo
politika

1. Įžanga

Pateikdami šią informaciją kaip „duomenų subjektui“, norime apžvelgti asmens duomenų, kuriuos tvarkome, tvarkymo procesą ir jūsų teises, kylančias iš duomenų apsaugos įstatymų. Mūsų svetainėmis iš esmės galima naudotis ir nepateikiant asmens duomenų. Tik tokiu atveju, jeigu mūsų svetainėje norite pasinaudoti specialia mūsų įmonės paslauga, gali būti reikalingas asmens duomenų tvarkymas. Jeigu reikalingas toks asmens duomenų tvarkymas ir tokiam tvarkymui nėra jokio teisinio pagrindo, tuomet privalome gauti jūsų sutikimą.

Jūsų asmens duomenys, pavyzdžiui, vardas ir pavardė, adresas arba el. pašto adresas, tvarkomi tik griežtai laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir „Kontext E GmbH“ konkrečioje šalyje galiojančių duomenų apsaugos potvarkių. Šioje privatumo politikoje norėtume informuoti apie mūsų renkamų, naudojamų ir tvarkomų asmens duomenų apimtį ir tikslus.

Mes, būdami atsakingi už tvarkymą, naudojome daug techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume patikimą ir be spragų šioje svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Nepaisant to, duomenų perdavimas internete gali turėti saugumo spragų, todėl negalime užtikrinti absoliučios apsaugos. Dėl šios priežasties savo asmens duomenis mums galite perduoti alternatyviais kanalais, pavyzdžiui, telefonu arba paštu.

2. Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas, kaip tai apibrėžta BDAR yra:

„Kontext E GmbH“, Dr.-Külz-Ring 15, 01067 Drezdenas, Vokietija

Duomenų valdytojo atstovas: Jens Homann

3. Už duomenų apsaugą atsakingas pareigūnas

Su už duomenis atsakingu pareigūnu galite susisiekti:

Ingo Krause, el. pašto adresas: datenschutz@kontext-e.de

Visus jums kilusius klausimus ar pasiūlymus dėl duomenų apsaugos galite siųsti tiesiogiai mūsų už duomenų apsaugą atsakingam pareigūnui.

[borlabs-cookie type=“btn-cookie-preference“ title=“Slapukų nustatymai“/]

4. Apibrėžtys

Duomenų apsaugos reglamente vartojamos apibrėžtys, kurias naudojo Europos direktyvų ir reglamentų leidėjas, priimdamas Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Mūsų privatumo politika turi būti aiškiai pateikta ir suprantama tiek visuomenei, tiek ir mūsų klientams bei verslo partneriams. Kad to pasiektume, prieš tai norėtume supažindinti su vartojamomis apibrėžtimis.

Šiame duomenų apsaugos reglamente be kita ko vartojame tokias sąvokas:

1. Asmens duomenys

Bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Fizinis asmuo yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, pirmiausia pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2. Duomenų subjektas

Duomenų subjektas yra bet kuris fizinis asmuo, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas (mūsų įmonė).

3. Tvarkymas

Tvarkymas yra bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

4. Duomenų tvarkymo apribojimas

Duomenų tvarkymo apribojimas yra saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje.

5. Profiliavimas

Profiliavimas yra bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, pirmiausia asmens darbo rezultatus, ekonominę situaciją, sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, interesus, patikimumą, elgesį, buvimo vietą arba judėjimą.

6. Pseudonimų suteikimas

Pseudonimų suteikimas – asmens duomenų tvarkymas taip, kad asmens duomenys negalėtų būti priskirti konkrečiam duomenų subjektui nesinaudojant papildoma informacija, jeigu tokia papildoma informacija yra saugoma atskirai ir jos atžvilgiu taikomos techninės bei organizacinės priemonės siekiant užtikrinti asmens duomenų nepriskyrimą fiziniam asmeniui, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

7. Duomenų tvarkytojas

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

8. Duomenų gavėjas

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

9. Trečioji šalis

Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

10. Duomenų subjekto sutikimas

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

5. Teisinis tvarkymo pagrindas

BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas mūsų įmonei suteikia teisinį pagrindą tvarkyti duomenis, gavus sutikimą specialiajam tvarkymo tikslui.

Jeigu duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalimi esate jūs, pavyzdžiui, reikia tvarkyti duomenis norint pristatyti prekes arba suteikti paslaugą ar įvykdyti įsipareigojimus, tuomet tvarkymas pagrįstas BDAR 6 str.1 dalies f) punktu. Tas pats taikytina ir tokiems tvarkymo procesams, kai reikia imtis priemonių prieš sudarant sutartį, pavyzdžiui, tais atvejais, kai jūs siunčiate užklausas dėl mūsų produktų ir paslaugų.

Jeigu mūsų įmonė turi teisinį įsipareigojimą, kurį vykdant būtina tvarkyti asmens duomenis, pavyzdžiui, kad būtų įvykdytos mokestinės prievolės, tuomet toks tvarkymas atitinka BDAR 6 str.1 dalies c) punktą.

Išimtiniais atvejais gali reikėti tvarkyti duomenis siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus. Pavyzdys galėtų būti, jeigu buvo sužeistas mūsų įmonės lankytojas ir dėl tos priežasties gydytojui, ligoninei ar kitiems tretiesiems asmenims reikėtų perduoti lankytojo vardą ir pavardę, amžių, jo ligonių kasos duomenis arba kitą gyvybiškai svarbią informaciją. Tuomet tvarkymo pagrindas būtų BDAR 6 str.1 dalies d) punktas.

Galiausiai tvarkymo procesai gali turėti pagrindą pagal BDAR 6 str.1 dalies f) punktą. Remiantis šiuo teisiniu pagrindu tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni. Mums leidžiama atlikti tokias tvarkymo procedūras, nes jos konkrečiai paminėtos Europos įstatymų leidėjo. Šiuo atžvilgiu jis laikėsi nuomonės, kad teisėtas interesas gali būti prisiimtas, jei esate mūsų įmonės klientas (BDAR Preambulės 47 2 sak.).

6. Technologija

6.1 SSL / TLS šifravimas

Siekiant užtikrinti duomenų apdorojimo saugumą ir apsaugoti konfidencialaus turinio, pvz., užsakymų, prisijungimo duomenų ar kontaktinių užklausų, kurias siunčiate mums kaip operatoriui, perdavimą, ši svetainė naudoja SSL arba TLS šifravimą. Kad tai šifruotas ryšys suprasite naršyklės adreso eilutėje matydami ne „http://“, o „https://“ ir savo naršyklės eilutėje matydami spynos simbolį.

Šią technologiją naudojame tam, kad apsaugotume jūsų mums perduodamus duomenis.

6.2 Duomenų rinkimas lankantis svetainėje

Jei mūsų svetainę naudojate tik informaciniais tikslais, t. y., jei neužsiregistruojate ar kitaip nepateikiate informacijos, mes renkame tik tuos duomenis, kuriuos jūsų naršyklė perduoda mūsų serveriui (vadinamuosiuose „serverio žurnalo failuose“). Kaskart, kai jūs arba automatinė sistema pasiekia puslapį, mūsų svetainė renka visą bloką bendrųjų duomenų ir informacijos. Šie bendrieji duomenys ir informacija įrašomi serverio žurnalo failuose. Gali būti renkama tokia informacija:

1. naudojamos naršyklės tipai ir versijos,
2. naudojama prieigos sistemos operacinė sistema ,
3. interneto puslapis, iš kurio prieigos sistema patenka į mūsų interneto puslapį (vadinamasis persiuntiklis),
4. antriniai interneto puslapiai, valdomi per prieigos sistemą mūsų interneto puslapiuose,
5. prisijungimo prie interneto puslapio data ir laikas,
6. sutrumpintas interneto protokolo adresas (nuasmenintas IP adresas),
7. prieigos sistemos interneto paslaugos teikėjas.

Naudodami šiuos bendruosius duomenis ir informaciją, mes nedarome jokių išvadų apie jūsų asmenį. Ši informacija reikalinga:

1. teisingai pateikti mūsų svetainės turinį,
2. tobulinti mūsų svetainės turinį ir jo reklamą,
3. užtikrinti ilgalaikį mūsų IT sistemų ir svetainės technologijos funkcionalumą ir
4. pateikti teisėsaugos institucijoms informaciją, reikalingą kibernetinės atakos atveju.

Šiuos surinktus duomenis ir informaciją statistiškai vertiname, siekdami padidinti duomenų apsaugą ir duomenų saugumą mūsų įmonėje, kad galėtume užtikrinti aukščiausią mūsų tvarkomų asmens duomenų apsaugos lygį. Anoniminiai duomenys serverio žurnalo failuose saugomi atskirai nuo visų asmens duomenų, kuriuos pateikia duomenų subjektas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 psl. 1 dalies f) punktas. Mūsų teisėtas interesas kyla iš pirmiau minėtų duomenų rinkimo tikslų.

7. Turinys ir interneto puslapis

Kai kreipiatės į mus (pvz., naudodami kontaktinę formą ar el. paštu), asmens duomenys yra renkami. Kurie duomenys yra renkami naudojantis kontaktine forma, galite pamatyti atitinkamoje kontaktinėje formoje. Šie duomenys yra saugomi ir naudojami tik atsakant į jūsų užklausą arba norint su jumis susisiekti bei su tuo susijusiu techniniu administravimu. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas atsakyti į jūsų pateiktą užklausą remiantis BDAR 6 str.1 dalies f) punktu. Jeigu kreipiatės į mus, kad būtų sudaryta sutartis, tai yra papildomas teisinis duomenų tvarkymo pagrindas, pagal BDAR 6 str.1 dalies f) punktu. Jūsų duomenys bus ištrinti, kai jūsų užklausos apdorojimas bus užbaigtas; taip yra tuo atveju, jei iš aplinkybių galima spręsti, kad į atitinkamą klausimą buvo atsakyta, ir jeigu įstatymas nenumato prievolės saugoti duomenis.

8. Naujienlaiškio siuntimas

8.1 Naujienlaiškio siuntimas esamiems klientams

Jeigu pirkdami prekes arba paslaugas pateikėte savo el. pašto adresą, turime teisę el. paštu reguliariai siųsti pasiūlymus apie panašaus pobūdžio prekių arba paslaugų, kurias įsigijote pas mus, pasiūlymus. Tokiu atveju remiantis UWG (Įstatymo dėl nepageidaujamos reklamos) 7 str. 3 dalimi, jūsų atskiras sutikimas nereikalingas. Tuomet duomenys tvarkomi remiantis tik mūsų teisėtu interesu į asmeninę tiesioginę rinkodarą pagal BDAR 6 str.1 dalies f) punktu. Jei iš pradžių išreiškėte teisę nesutikti, kad jūsų el. pašto adresas būtų naudojamas šiuo tikslu, tuomet el. laiškų jums nesiųsime. Jūs bet kuriuo metu ir visam laikui turite teisę nesutikti, kad jūsų el. pašto adresas būtų naudojamas pirmiau nurodytu rinkodaros tikslu, apie tai informuodami pirmiau nurodytą duomenų valdytoją. Už tai turite sumokėti tik nesutikimo pateikimo išlaidas pagal standartinius tarifus. Gavę jūsų nesutikimą, nedelsdami sustabdysime jūsų el. pašto adreso naudojimą rinkodaros tikslais.

8.2 Naujienlaiškių sekimas

Mūsų naujienlaiškiuose integruoti vadinamieji apskaitos pikseliai. Apskaitos pikselis yra labai mažas grafikos elementas, įterptas į el. laiškus, siunčiamus HTML formatu, kad būtų galima įrašyti žurnalo failą ir jį analizuoti. Tai leidžia statistiškai įvertinti internetinės rinkodaros kampanijų sėkmę arba nesėkmę. Naudodama įkeltą apskaitos pikselį įmonė gali matyti, ar ir kada atidarėte el. laišką, ir kurias nuorodas el. laiške naudojote.

Asmens duomenis, surinktus naudojant naujienlaiškiuose įkeltus apskaitos pikselius, saugome ir vertiname, siekdami tobulinti naujienlaiškių siuntimą ir geriau pritaikyti būsimų naujienlaiškių turinį pagal jūsų domėjimosi sritis. Šie asmens duomenys tretiesiems asmenims nėra perduodami. Duomenų subjektas turi teisę bet kada nesutikti atitinkamą specialią sutikimo deklaraciją pateikdamas per „Double-Opt-in“ procedūrą. Pateikus nesutikimą šie asmens duomenys ištrinami. Naujienlaiškio prenumeratos atsisakymas automatiškai traktuojamas kaip nesutikimas.

Toks vertinimas vykdomas remiantis BDAR 6 str. 1 dalies f) punktu pagal mūsų teisėtus interesus rodyti suasmenintą reklamą, mūsų interneto puslapio rinkos tyrimą ir (arba) poreikiu pagrįstą dizainą.

8.3 „Mailchimp“

Savo naujienlaiškius elektroniniu paštu siunčiame per technologinių paslaugų teikėją „The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp“, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, JAV (https://www.mailchimp.com/), kuriam perduodame duomenis, kuriuos pateikėte registruodamiesi gauti naujienlaiškį. Šis perdavimas vyksta tik „MailChimp“ tvarkant užsakymus. Prašome atkreipti dėmesį, kad jūsų duomenys perduodami ir įrašomi „MailChimp“ serveriuose, kurie yra JAV.

„MailChimp“ šią informaciją naudoja tik gavusi mūsų įgaliojimą siųsti naujienlaiškius ir atlikti statistinį vertinimą. Vertinimui atlikti el. laiškuose yra įkelti vadinamieji žiniatinklio švyturiai arba sekimo pikseliai, vaizduojantys vieno pikselio vaizdo failus, saugomus interneto puslapyje. Tokiu būdu galime nustatyti, ar naujienlaiškis buvo atidarytas ir kurios nuorodos buvo paspaustos. Taip pat gaunama kita techninė informacija (pvz., paieškos momentas, IP adresas, naršyklės tipas ir naudojama operacinė sistema). Duomenys renkami tik suteikus pseudonimą ir nėra susieti su kitais jūsų asmens duomenimis; tiesioginė nuoroda į asmenį draudžiama. Šie duomenys reikalingi tik statistinei naujienlaiškių kampanijos analizei. Šios analizės rezultatai gali būti naudojami būsimiems naujienlaiškiams tobulinti ir geriau pritaikyti prie gavėją dominančių temų.

Jei norėtumėte prieštarauti duomenų analizei statistinio vertinimo tikslais, privalote atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos.

Savo suteiktą sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti. Atsisakydami naujienlaiškio prenumeratos jūs taip pat bet kuriuo metu galite nutraukti duomenų tvarkymą. Taip pat galite neleisti įrašyti slapukų, naudodami atitinkamą savo naršyklės nustatymą. Taip pat išjungę „Java-Script“ savo naršyklėje arba įdiegę „Java-Script“ blokuojančią programą (pvz., https://noscript.net arba https://www.ghostery.com) galite neleisti įrašyti ir perduoti asmens duomenų. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad tokios priemonės greičiausiai neleis naudotis visomis mūsų internetinės pasiūlos funkcijomis.

Be to, „MailChimp“ šiuos duomenis gali naudoti pagal BDAR 6 str. 1 dalies f) punktą siekdamas savo teisėto intereso esant poreikiui formuoti ir tobulinti paslaugą, taip pat rinkos tyrimo tikslais, pavyzdžiui, siekiant nustatyti, iš kurių šalių yra gavėjai. „MailChimp“ nenaudoja mūsų naujienlaiškių gavėjų duomenų, kad juos saugotų patys arba perduotų tretiesiems asmenims.

Norėdami apsaugoti jūsų duomenis JAV, su „MailChimp“ sudarėme duomenų tvarkymo sutartį („Data-Processing-Agreement“), remdamiesi standartinėmis Europos Komisijos sutarties nuostatomis, kad jūsų asmens duomenys būtų perduodami „MailChimp“. Norėdami perskaityti šią duomenų tvarkymo sutartį ją galite rasti interneto adresu: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/.

Be to, „MailChimp“ yra sertifikuota pagal JAV ir Europos duomenų apsaugos sutartį „Privacy Shield“ ir yra įsipareigojusi laikytis ES duomenų apsaugos reikalavimų.

„MailChimp“ duomenų nuostatas galite perskaityti čia: https://mailchimp.com/legal/privacy/

9. Mūsų veikimas socialiniuose tinkluose

Kad galėtume su jumis bendrauti socialiniuose tinkluose ir suteikti informacijos apie savo teikiamas paslaugas, savo įmonei privalome atstovauti jų puslapiuose. Kai lankotės viename iš mūsų socialinės žiniasklaidos puslapių, mes ir atitinkamos socialinės žiniasklaidos platformos operatorius esame kartu atsakingi už suaktyvintus asmens duomenų tvarkymo procesus pagal BDAR 26 str.

Mes nesame faktiniai šių puslapių operatoriai, juos naudojame tik atsižvelgdami į atitinkamo teikėjo siūlomas galimybes.
Todėl informuojame, kad jūsų duomenys gali būti tvarkomi už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Todėl naudojimas jums gali kelti duomenų apsaugos pavojų, nes gali būti sudėtinga užtikrinti jūsų teises, pvz., teisę į informaciją, ištrynimą, teisę nesutikti ir pan., o tvarkymas socialiniuose tinkluose dažnai atliekamas tiesiogiai rinkodaros tikslais arba paslaugų teikėjui siekiant analizuoti vartotojo elgseną, šių procesų mums neveikiant. Jei operatorius sukuria naudojimo profilius, dažnai naudojami slapukai arba vartotojo elgsena priskiriama tiesiogiai jūsų pačių socialinio tinklo nario profiliui (jeigu esate prisijungę).

Aprašyti asmens duomenų tvarkymo procesai vykdomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktą, atsižvelgiant į mūsų ir atitinkamo konkretaus operatoriaus teisėtą interesą, kad galėtume su jumis bendrauti šiuolaikišku būdu arba galėtume informuoti apie savo paslaugas. Jei būdami naudotoju turite pateikti sutikimą tvarkyti duomenis atitinkamam operatoriui, teisinis pagrindas yra BDAR 6 str.1 dalies a) punktas kartu su 7 str.

Kadangi neturime prieigos prie operatorių duomenų masyvo, informuojame, kad tinkamiausias būdas reikšti savo teises (pvz., teisė gauti informaciją, taisyti, ištrinti ir kt.) tiesiogiai konkrečiam operatoriui. Išsamesnė informacija apie jūsų duomenų tvarkymą socialiniuose tinkluose ir galimybę pasinaudoti teise nesutikti arba atšaukimo teise (vad. „Opt-Out“), pateikiama atitinkamam socialinių tinklų operatoriui, kuris gali būti:

9.1 „Facebook“

Duomenų (bendra) valdytojas Europoje:
„Facebook Ireland Ltd.“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija

Privatumo politika (duomenų apsaugos direktyva):
https://www.facebook.com/about/privacy

„Opt-Out“ ir reklamos nustatymai:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

„Facebook“ prisijungęs prie „EU-U.S. Privacy Shield“ sutarties:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

9.2 „LinkedIn“

Duomenų (bendra) valdytojas Europoje:
„LinkedIn Ireland Unlimited Company“ Wilton Place, Dublinas 2, Airija

Privatumo politika:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

„Opt-Out“ ir reklamos nustatymai:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

„LinkedIn“ prisijungusi prie „EU-U.S. Privacy Shield“ sutarties:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

9.3 „Twitter“

Duomenų (bendra) valdytojas Europoje:
„Twitter International Company“, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublinas 2, D02 AX07, Airija

Privatumo politika:
https://twitter.com/de/privacy

Informacija apie jūsų duomenis:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data

„Opt-Out“ ir reklamos nustatymai:

„Twitter“ prisijungęs prie „EU-U.S. Privacy Shield“ sutarties:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

9.4 XING

Duomenų (bendra) valdytojas Vokietijoje:
„XING AG“, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburgas, Vokietija

Privatumo politika:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Užklausos dėl informacijos XING nariams:
https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

10. Puslapio analizė

Šioje interneto svetainėje įdiegėme tiekėjo „InnoCraft Ltd.“, 150 Willis St, 6011 Wellington, Naujoji Zelandija „Matomo“ komponentus. „Matomo“ yra žiniatinklio analizės programinės įrangos įrankis, kurio paskirtis yra rinkti, kaupti ir vertinti duomenis apie svetainių vartotojų elgseną. Be to, renkami duomenys apie tai, iš kurios svetainės duomenų subjektas pateko į interneto puslapį (vadinamasis persiuntiklis), kuriame buvo pasiektos antrinės interneto puslapio svetainės arba kaip dažnai ir kiek laiko jose praleista. Tai daroma siekiant tobulinti svetainę ir interneto reklamos išlaidų ir naudos analizės tikslais.

Programinė įranga valdoma duomenų valdytojo serveryje, o žurnalo failai, kurie pagal duomenų apsaugos įstatymus yra pažeidžiami, saugomi tik šiame serveryje.

„Matomo“ jūsų IT sistemoje naudoja slapuką. Įterpę slapuką galime analizuoti mūsų interneto puslapio naudojimą. Kiekvieną kartą, kai iškviečiamas vienas iš atskirų šios svetainės puslapių, „Matomo“ komponentas automatiškai duoda nurodymą jūsų IT sistemos interneto naršyklei perduoti duomenis į mūsų serverį internetinės analizės tikslais. Vykdydami šią techninę procedūrą, susipažįstame su asmens duomenimis, pvz., duomenų subjekto IP adresu, kuris, be kita ko, leidžia išsiaiškinti lankytojų ir paspaudimų kilmę.

Slapukas naudojamas asmeninei informacijai, pvz., prieigos laikui, vietai, iš kurios buvo siųsta užklausa, ir apsilankymų dažniui mūsų interneto puslapyje įrašyti. Kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų interneto puslapyje, šie asmens duomenys, kartu su naudojamu interneto ryšio IP adresu, perduodami į mūsų serverį. Šiuos asmens duomenis saugome. Šių duomenų tretiesiems asmenims neperduodame.

Bet kuriuo metu galite neleisti nustatyti slapukų mūsų svetainėje naudodami atitinkamą nustatymą naudojamoje interneto naršyklėje ir tokiu būdu visam laikui nesutikti su slapukų naudojimu. Toks naudojamos interneto naršyklės nustatymas taip pat neleistų jūsų IT sistemoje įterpti „Matomo“ slapuko. Be to, „Matomo“ bet kuriuo metu gali ištrinti jau naudojamą slapuką per interneto naršyklę arba kitą naudojamą programinės įrangos programą.

Taip pat galite nesutikti ir neleisti rinkti „Matomo“ sugeneruotų duomenų, susijusių su šios svetainės naudojimu. Todėl privalote naudoti „Opt-Out“ slapuką. Jei jūsų IT sistema vėliau bus ištrinta, suformatuota ar įdiegta iš naujo, duomenų subjektas privalės iš naujo nustatyti „Opt-Out“ slapuką. Nustačius „Opt-Out“ slapuką, mūsų svetainė galimai neleis naudotis visomis funkcijomis.

Šie tvarkymo procesai vykdomi tik gavus aiškų sutikimą, vadovaujantis BDAR 6 str.1 dalies a) punktu.

Daugiau informacijos apie „Matomo“ privatumo nuostatas galite rasti: https://matomo.org/privacy/ .

11. Įskiepiai ir kitos paslaugos

Mūsų internetiniame puslapyje naudojami vadinamieji žiniatinklio šriftai, kuriuos vienodai šriftams vaizduoti teikia „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija. Kai atidarote puslapį, jūsų naršyklė įkelia reikiamus žiniatinklio šriftus į jūsų naršyklės talpyklą, kad tekstai ir šriftai būtų rodomi tinkamai.

Dėl to jūsų naudojama naršyklė turi prisijungti prie „Google“ serverių. Taip „Google“ žino, kad mūsų svetainė buvo pasiekta per jūsų IP adresą. „Google“ žiniatinklio šriftų naudojimas yra bendras ir patrauklus mūsų svetainės vaizdavimas.

Šie tvarkymo procesai vykdomi tik gavus aiškų sutikimą, vadovaujantis BDAR 6 str.1 dalies a) punktu.

Airijoje įsikūrusi „Google Ireland Limited“ yra sertifikuota pagal JAV ir Europos duomenų apsaugos susitarimą „Privacy Shield“, kuris užtikrina atitiktį ES taikomam duomenų apsaugos lygiui.

Daugiau informacijos apie „Google Web Fonts“ galite rasti https://developers.google.com/fonts/faq ir „Google“ duomenų apsaugos reglamente: https://www.google.com/policies/privacy/

12. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

12.1 Teisė į patvirtinimą

Turite teisę iš mūsų reikalauti patvirtinimo, ar tvarkomi su jumis susiję asmens duomenys.

12.2 Teisė gauti informaciją pagal BDAR 15 str.

Turite teisę iš mūsų neatlygintinai gauti informaciją apie saugomus jūsų asmens duomenis bei šių duomenų kopiją, parengtą pagal galiojančias nuostatas.

12.3 Teisė ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 str.

Turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus savo asmens duomenis. Taip pat turite teisę atsižvelgdami į ištaisymo tikslus reikalauti papildyti neišsamius asmens duomenis.

12.4 Teisė ištrinti duomenis pagal BDAR 17 str.

Turite teisę reikalauti iš mūsų, kad nedelsdami ištrintume jūsų asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš numatytų priežasčių ir jeigu tvarkymas arba saugojimas jau nebėra reikalingi.

12.5 Teisė apriboti duomenų tvarkymą remiantis BDAR 18 str.

Turite teisę reikalauti, kad apribotume duomenų tvarkymą, jei taikoma viena iš galiojančių sąlygų.

12.6 Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 str.

Turite teisę gauti su jūsų asmeniu susijusius asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Be to, turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a) punktą arba sutartimi pagal 6 straipsnio 1 dalies b) punktą, duomenys tvarkomi naudojant automatizuotas procedūras, su sąlyga, kad duomenų tvarkymas nėra būtinas atliekant užduotį, kuri atitinka visuomenės interesus, arba vykdant mums paskirtą oficialią valdžią.

Be to, naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 str. 1 dalį, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma ir jeigu nedaromas neigiamas poveikis kitų teisėms ir laisvėms.

12.7 Teisė nesutikti BDAR 21 str.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti dėl su konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 punkto e) (tvarkyti duomenis vykdant viešąjį interesą) arba f) (siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų).

Tai galioja ir nuostatoms, paremtoms profiliavimu, pagal BDAR 4 str. Nr. 4.

Jei pareikšite teisę nesutikti, nebetvarkysime jūsų asmens duomenų, nebent galime įrodyti privalomas teisėtas duomenų tvarkymo priežastis, viršijančias jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei tvarkymas reikalingas pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus.

Atskirais atvejais asmens duomenis tvarkome, kad galėtume vykdyti tiesioginę rinkodarą. Visuomet galite pateikti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tokios rinkodaros tikslais. Tai taikoma ir profiliavimui, jeigu tai susiję su tokio pobūdžio rinkodara. Jei nesutiksite su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, šiais tikslais duomenų daugiau nebetvarkysime.

Taip pat turite teisę prieštarauti dėl priežasčių, kurios kyla dėl konkrečios jūsų situacijos, prieštarauti dėl su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymo, kuriuos naudojame mokslinių ar istorinių tyrimų bei statistiniais tikslais pagal BDAR 89 str. 1 dalį, nebent, toks tvarkymas reikalingas viešojo intereso labui.

Naudodamiesi informacinės visuomenės paslaugomis, neatsižvelgdami į 2002/58/EB direktyvą, galite laisvai naudotis savo teise nesutikti, naudodamiesi automatinėmis procedūromis, kuriose naudojamos techninės specifikacijos.

12.8 Duomenų apsaugos sutikimo atšaukimas

Jūs turite teisę visam laikui atšaukti savo duomenų apsaugos sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

12.9 Skundai prižiūrinčiosioms įstaigoms

Jūs turite teisę pateikti skundą atsakingai prižiūrinčiai įstaigai dėl mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų.

13. Įprastas asmens duomenų saugojimas, ištrynimas ir blokavimas

Mes tvarkome ir saugome jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek to reikia saugojimo tikslui pasiekti, arba jei tai numato mūsų įmonei taikomi teisiniai potvarkiai.

Jei saugojimo tikslas nebetaikomas arba pasibaigia nustatyta saugojimo trukmė, asmens duomenys bus įprastai blokuojami arba ištrinami laikantis teisinių potvarkių.

14. Asmens duomenų saugojimo trukmė

Asmens duomenų saugojimo trukmės kriterijus yra konkretus teisinis saugojimo terminas. Pasibaigus terminui, atitinkami duomenys, jei jie nebereikalingi sutarčiai vykdyti ar paruošti, įprastai ištrinami.

15. Duomenų apsaugos reglamento galiojimas ir keitimas

Šis duomenų apsaugos reglamentas yra galiojantis ir buvo paskelbtas 2020 kovo mėn.

Toliau tobulinant mūsų interneto svetaines ir pasiūlymus arba dėl pasikeitusių teisinių ar oficialių reikalavimų ši privatumo politika gali būti keičiama. Aktualią privatumo politikos versiją visuomet galite parsisiųsti ir atsispausdinti mūsų svetainėje: „https://www.kontext-e.de/Datenschutz/“.

Ši privatumo politika buvo parengta naudojant duomenų apsaugos programinę įrangą „audatis MANAGER“.

Dėkojame už jūsų žinutę.

Mes kuo skubiau su jumis
susisieksime!